Rəsmi / Qanunvericilik / Heydər Əliyev Fondunda / Təhsil Nazirliyində / Pedaqoji yazılar / Müsahibələr / İdman / Elanlar / Arxiv
Pedaqoji yazılar

Əvvəlki illər:

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2017-ci ilin pedaqoji yazıları

Frazeoloji vahidlərin rolu ilə bağlı aktual araşdırma

Dərslərimdə İKT-dən necə istifadə edirəm?

Rollu və didaktik oyunlar kimyanın tədrisində

Ədəbiyyatdan dərs nümunəsi

Valideyn-məktəb-müəllim üçlüyü

Sülhə məhəbbət, müharibəyə nifrət

Neyrolinqvistik proqramlaşdırma təhsil texnologiyası kimi

Azərbaycan tarixi fənnindən layihə dərsi

Sinkveyn

Ali təhsildə çevikliyin təmin olunmasının Azərbaycan təhsilində rolu

Riyaziyyatdan dərs nümunəsi

Fizika və coğrafiyadan layihə-blok dərs modeli

“Elektromaqnit rəqsləri və dalğaları” mövzusunun tədrisi, onların təcrübi tətbiqləri

Zamanın tələbi

Pedaqoji təhsilin hədəfləri

YUNESKO-nun “Qlobal məqsədlər” dərsləri

Təhsilin keyfiyyəti anlayışı barədə

Riyaziyyat fənninin tədrisində yeni yanaşmalar

Dərsdə müəllimin təşkilati fəaliyyəti

Düzbucaqlı üçbucağın yeni üsulla həlli

Ölkə üzrə 46-cı, şəhər üzrə birinci

YUNESKO-nun “Qlobal məqsədlər” dərsləri

Biologiyadan dərs nümunəsi

Pedaqoji təcrübə zamanı dərslərin təhlili

Pedaqoq alimin ustad dərsləri

İnternet əsaslı dərslər

Təhsilalanın fəaliyyətinin qiymətləndirilməsində indikatordan istifadə

Erməni vandalizmi tarix dərslərində

Həyat bilgisindən dərs nümunəsi

Yeni informasiya texnologiyalarının tədrisə tətbiqində müəllimin rolu

Kimyadan dərs nümunəsi

Musiqi dərslərini günün tələbləri səviyyəsində qurmağa çalışıram

İngilis dilinin tədrisində səmərəli təlim metodlarından istifadə

Bir əsərin tədrisinə yeni texnologiyalar baxımından baxış

Müasir dərs və müəllim

Şagirdlərə Azərbaycanın zəngin tarixi, incəsənəti və ədəbiyyatı ilə bağlı biliklər aşılayırıq

Şagirdlərə vətənpərvərlik ruhunun aşılanması

Xocalı faciəsi tədrisdə

Düz mütənasib asılılıq mövzusunun tədrisi

Riyaziyyatdandərs nümunəsi

Ədəbiyyat dərslərində idrak fəallığını artıran oyunlardan istifadə

Şagirdlərdə kitaba marağı, mütaliə vərdişlərini necə formalaşdırıram

Kurikulumla tədrisin bəzi məqamları

Riyaziyyatın təbiətindən irəli gələn metodik istiqamətlər barədə

Tarixin tədrisində tarix sənədlərilə iş

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi

Pedaqogika elmində yeni istiqamət

Həyat bilgisindən dərs nümunəsi

Ədəbiyyat dərslərində İKT-dən istifadə təcrübəsindən

İngilis və Azərbaycan dillərində inkarlıq kateqoriyası

Şəxsiyyətin yetişdirilməsində müəllim faktoru

Mətnlərə kreativ yanaşma və onların şifahi nitqin inkişafında rolu

Təhsilalanın təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsində qiymətləndirmənin rolu

Əqli geriliyin islahında psixoloji metodlar

Riyaziyyat fənnini necə sevdirməli?

Dərslərimdə nələrə xüsusi fikir verirəm

İbtidai siniflərdə inkişafetdirici təlimin təşkili

Rus bölməsində oxuyan uşaqlara dilimizi mükəmməl öyrətməyə çalışıram

“Arzuolunan müəllim”dən uğura aparan gözləntilər

Şagirdlərin ulu öndər Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti nümunəsində tərbiyəsi təcrübəsindən

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yuxarı ⤴