Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

ARXİV

18 Aprel 2015 - №13

 

Təhsildə innovativ fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi problemləri

 

İntiqam CƏBRAYILOV,
pedaqogika
üzrə elmlər doktoru, professor,
TPİ-nin təhsil nəzəriyyəsi şöbəsinin müdiri

Böyütmək üçün seçinMüasir dövrdə ölkəmizdə təhsilin bütün pillə və səviyyələrində köklü dəyişikliklər aparılır, struktur, məzmun və idarəetmənin yeni mexanizmləri formalaşdırılır. Bu məsələlər başlıca tələblər kimi "Azərbaycan Respublikasında təhsil sahəsində İslahat Proqramı"nda, "Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda, "Azərbaycan  2020: gələcəyə baxış" İnkişaf  Konsepsiyasında, "Azərbaycan Respublikasında  təhsilin inkişafı üzrə Dövlət  Strategiyası"nda əksini tapmışdır.  Yeni təhsil standartları hər bir pillə üzrə təhsil fəaliyyətinin yeni modelinin tətbiqi üçün  əlverişli zəmin yaratmışdır. Yeni standartlar təhsilin, tədris prosesinin nəticələrinin keyfiyyətinə təminat verir. Bu da ilk növbədə təhsilə standartlar vasitəsilə sistemli yanaşmadan irəli gəlir.  

Məlumdur ki, ənənəvi təhsil modelinə (assosiativ-reproduktiv model) görə təhsilalanlarda  müasir standartlara uyğun  keyfiyyətlərin formalaşdırılması mümkün deyil. Araşdırmalar göstərir ki, bu gün təhsil sistemində bilikyönlülükdən fəaliyyətyönlülüyə  keçid mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ənənəvi təhsil sistemi cəmiyyətdə gedən proseslərdən mahiyyətcə geri qalır, müasir dövrün tələblərinə cavab vermir. Ənənəvilik, eyni zamanda səriştəli mütəxəssislərin formalaşdırılması, işçilərin ixtisasartırma səviyyəsinə qoyulan tələbləri də ödəmir. Bu da nəticə etibarilə hazırlanan mütəxəssislərin rəqabət qabilliyinə, peşə səriştəliliyinin inkişafına ciddi təsir göstərə  bilmir. Məhz buna görə hazırkı dövrdə təhsil müəssisələrinin fəaliyyət mexanizminin yeni tələblər əsasında qurulması üçün cəmiyyətin artan tələbatının nəzərə alınması, təhsildə innovasiyaların davamlı olaraq tətbiqi, şəxsiyyətyönlülüyə xüsusi əhəmiyyət verilməsi, təhsilalanlarda və təhsilverənlərdə təfəkkür mədəniyyətinin formalaşdırılması vacibdir.

Təhsildə innovasiya fəaliyyəti ilə bağlı son illərdə bir sıra elmi-nəzəri, pedaqoji, metodik əsərlər çap olunmuşdur. Bu baxımdan tədqiqatçı alimlər S.Xəlilov, Ə.Ağayev,  A.Mehrabov, A.Abbasov, M.Mahmudov, Ə.Abbasov, N.Almazova, N.Popova, L.Krılova, V.Şadrikov,  A.Xutorski,  M.Boquslavski  və başqalarının əsərləri diqqəti cəlb edir.

Araşdırmalardan aydın olur ki,  təhsildə innovativ fəaliyyət məzmun problemləri ilə yanaşı, digər məsələlərlə, o cümlədən də idarəetmə məsələləri ilə də sıx bağlıdır.  Bu gün təhsilin idarə olunmasında tənzimləmə, idarəetmə və nəzarət funksiyalarının  elmi əsaslarla təkmilləşdirilməsi, təhsili idarəetmədə maraqlı tərəflərin iştirakında milli və bəşəri dəyərlərin, sistemli yanaşmanın nəzərə alınması vacibdir. Eyni zamanda təhsil sahəsində monitorinq, keyfiyyət və fəaliyyət göstəriciləri sisteminin davamlı, ardıcıl olaraq inkişaf etdirilməsi də zəruridir. Bu, ilk növbədə təhsilin keyfiyyətinin artırılması baxımından əhəmiyyətlidir.

Təhsildə innovativ fəaliyyət eyni zamanda dünya ölkələri ilə, müxtəlif  təhsil müəssisələri ilə, konkret təhsilverən, yaxud təhsilalanlar arasında əməkdaşlığın tədricən genişləndirilməsi və inkişaf etdirilməsidir. Təhsil müəssisələri arasında beynəlxalq əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə yönəldilmiş beynəlxalq layihələrin hazırlanması, beynəlxalq konfransların, forumların və simpoziumların keçirilməsi bu baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

İnnovativ fəaliyyət təhsil sisteminə aid bütün vəzifələrin həyata keçirilməsinə, ayrı-ayrı məsələlərin məqsədəuyğun, səmərəli həllinə və keyfiyyətin təminatına ciddi təsir göstərir. İnnovativ fəaliyyət əslində təhsil fəaliyyətinin inkişaf formasıdır. Təhsil sistemində innovativ fəaliyyət əsasən aşağıdakı məsələləri əhatə edir:

-  pedaqoji sistemdə zəruri dəyişikliklərə, yeniliklərə tələbatların öyrənilməsi, üzə çıxarılması;

-  təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə kömək göstərə bilən mövcud metodik işləmələrin dəyərləndirilərək üzə çıxarılması;

-  arzuolunan gələcək pedaqoji sistemlərin layihələndirilməsi və doğru istiqamətlənmiş fəaliyyət.

Qeyd olunan məsələlərə diqqətli yanaşma və onların keyfiyyətli həlli nəticəsində təhsil müəssisələrinin və bütövlükdə təhsil sisteminin obyektiv tələbatları ödənilər və imkanlar reallaşar. Təhsil müəssisəsinin inkişafa qabilliyi müvafiq fəaliyyət prosesində   mövcud obyektiv problemlərin nə dərəcədə səmərəli üzə çıxarılması və həllinə nail olunmasından  xeyli dərəcədə asılıdır. Bununla yanaşı qeyd etməliyik ki, təhsil müəssisəsinin inkişafyönümlülüyü  müəyyən inteqrativ keyfiyyətlərin nəzərə alınmasını tələb edir. Bu baxımdan aşağıdakı müddəalara  xüsusi əhəmiyyət verilməsi vacibdir: 1)problemlərə həssaslıq (dəyişikliklərə zəruri ehtiyac və tələbat); 2)inkişafın imkanlarını müəyyənləşdirmək və diqqətdə saxlamaq;  3)tətbiq etmək, həyata keçirmək gücü, potensialı; 4)təhsil müəssisəsinin  kreativliyi-yaradıcı yanaşma.

Problemlərə həssas yanaşma təhsil müəssisəsinin xüsusiyyətlərini, zəruri ehtiyaclarını, pedaqoji sistemin tələbatlarını müəyyənləşdirməyə və onların əhəmiyyətini qiymətləndirməyə imkan yaradır. İnkişaf imkanlarının müəyyənləşdirilməsi təhsil fəaliyyətinin effektivliyinin yüksəldilməsi və mövcud potensialın düzgün qiymətləndirilməsi baxımından əhəmiyyətlidir. Təhsil müəssisəsinin mövcud imkanlarını həyata keçirmək potensialı dedikdə, ilk növbədə. resurslardan  minimum səviyyədə istifadə olunmaqla maksimum faydalı nəticələrin qazanılması nəzərdə tutulur. Təhsil müəssisəsinin kreativliyi isə elə bir keyfiyyətdir ki, bu və ya digər mürəkkəb problemin həllinə yaradıcı yanaşma tələb olunur. Müəyyən şəraitdə hazır "reseptlər", şablon qaydalar ciddi təsirli olmadığına görə təhsil fəaliyyətinin məzmununda inteqrativ keyfiyyətin üstünlüyünə önəm  verilir.

Təcrübə və araşdırmalar göstərir ki, müasir dövrdə təhsilin keyfiyyətinin artırılması problemi ilə bərabər innovativ fəaliyyətin keyfiyyətinin yüksəldilməsi diqqəti xüsusilə cəlb edir. Əslində innovativ fəaliyyətin keyfiyyətinin artırılması aktuallıq baxımından daha çox əhəmiyyətlidir. Çünki təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi birbaşa təhsil fəaliyyətinin innovativliyi ilə bağlıdır.

Bəzi təhsil müəssisələrində innovativ fəaliyyətin ardıcıl,  sistemli olmaması aktual problemlərin həllində müəyyən çətinliklər yaradır. Ona görə də bu məsələlərə ciddi diqqət yetirilməsi vacibdir. Təcrübə və araşdırmaların nəticəsi olaraq  innovativ təhsil fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinin başlıca istiqamətlərini aşağıdakı şəkildə əsaslandıra bilərik:

-  pedaqoji kollektivdə təhsil fəaliyyəti sahəsində keyfiyyət dəyişikliklərinin  dərk olunması zəruriliyinin formalaşdırılması;

-  innovativ fəaliyyət texnologiyalarının təkmilləşdirilməsi;

-  innovativ fəaliyyətin təşkilati formalarının təkmilləşdirilməsi;

-  pedaqoji  kollektivlərin məlumatlılıq (informasiya toplamaq, informasiyalılıq) səviyyəsinin yüksəldilməsi;

-  innovativ fəaliyyət zamanı motivasiya vasitələrinin təkmilləşdirilməsi;

- innovativ fəaliyyət zamanı keyfiyyətin qiymətləndirilməsi metodlarının təkmilləşdirilməsi;

-  təhsil müəssisəsi rəhbərlərinin, müəllimlərin, ictimaiyyətin (o cümlədən valideynlərin) innovativ fəaliyyətlə bağlı səriştəliliklərinin yüksəldilməsi və bu istiqamətdə əlbir işin genişləndirilməsi.

Elmi-pedaqoji araşdırmalar göstərir ki, təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, təhsil müəssisələrinin innovativ fəaliyyətinin inkişafı yeni konsepsiyaya əsaslanmaqla təmin oluna bilər. Bu isə bir neçə konsepsiyanın sintezi əsasında formalaşmış nəzəri ideyalar məcmusudur. Həmin nəzəriyyələrdən biri K.Levinin "donuşluğun yumşalması" (yaxud "donun əriməsi") konsepsiyasıdır. Bu konsepsiya idarə və müəssisələrdə, o cümlədən təhsil müəssisələrindəki iki tərəfin-iki əsas qüvvənin təklifləri əsasında formalaşmışdır.  Tərəflərdən biri dəyişikliklərin təşəbbüskarı, digəri isə məhdudlaşdırıcısı mövqeyində çıxış edir. Hər iki tərəf müəyyən balans yaratsa da tədricən yeniliyin təşəbbüskarları öz mövqelərini möhkəmləndirməklə tədricən öz istəklərinə nail ola bilirlər.

K.Levinin fikrincə, dəyişikliklər prosesi əsasən üç mərhələdən ibarətdir: donuşluq, hərəkət və yumşalma (ərimə). Donuşluq mərhələsində təşəbbüskar qüvvələr rəhbərlik qarşısında yeniliklərin həyata keçirilməsi zəruriliyi ilə bağlı məsələ qaldırır, həmin məsələlərin mahiyyətinin kollektiv daxilində dərk olunmasına çalışır. Hərəkət mərhələsində yeni qaydalar, məqsədəçatma texnologiyaları mənimsənilir, fəaliyyətin prosedur forma və priyomları öyrənilir. Yumşalma (ərimə) mərhələsində isə nəzərdə tutulmuş təcrübənin reallaşdırılmasına istiqamətlənmiş müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Bu mərhələnin nəticələri kollektiv üçün faydalı olmalıdır. Belə olan təqdirdə işçilər irəli sürülmüş təşəbbüsü müdafiə edir, beləliklə, kollektivin uğurları və inkişafı üçün əlverişli zəmin yaranır.

İkinci nəzəriyyə təşkilati inkişaf nəzəriyyəsi adlanır. Bu nəzəriyyə XX yüzilliyin 60-cı illərində formalaşmış və daha çox menecment sahəsinə istiqamətlənmişdi. İnkişaf konsepsiyasının başlıca xüsusiyyəti müəssisədə ilk növbədə struktur dəyişikliklərinin aparılması, işin məzmununa yeniliklərin gətirilməsi və nəticə etibarilə yaranan problemlərin həllinin asanlaşdırılması, işin keyfiyyətinin yüksəldilməsidir. Bu konsepsiyaya görə  kollektivdə münasibətlərin təkmilləşdirilməsi, yeni məzmun daşıması, davranışa və işin nəticələrinə xüsusi əhəmiyyət verilməsi vacibdir. Təşkilati inkişaf konsepsiyası müəssisədə özünüinkişaf mərhələsinə çatmağa və bu prosesin davamlı olmasına istiqamətlənmişdir. Özünüinkişaf mərhələsinə çatan müəssisə qarşısına yeni məqsədlər qoyur. Beləliklə, kollektiv üzvləri arasında əməkdaşlıq daha da güclənir, onlar dəyişiklikləri diqqətlə izləyir və idarəetmədə fəal iştirak edirlər. Əməkdaşların bir-birinə inam və etibarının artması,  müəyyən fikir ayrılıqlarının inkişafa mane olmaması, qarşıya qoyulan məqsəddə, planlaşdırmada, məsələlərin həllində, idarəetmədə vahid mövqe nümayiş etdirilməsi bu müəssisənin spesifik xüsusiyyətləri kimi qeyd oluna bilər.

Bu konsepsiyanın tərəfdarları təşkilati inkişaf prosesinin  beş ardıcıl mərhələdən ibarət olduğunu göstərirlər:

1) müəssisə üçün yaranmış problemlərin müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi; 2) qabaqcadan diaqnozun qoyulması; 3) birgə fəaliyyətin planlaşdırılması; 4) fəaliyyətin yerinə yetirilməsi; 5) aparılmış dəyişikliklərin nəticələrinin qiymətləndirilməsi.

Problemin həlli ilə bağlı yaranmış digər konsepsiyalardan biri sistemli analiz konsepsiyasıdır. XX yüzillikdə formalaşmış bu konsepsiya problemlərin sistemli həlli metodologiyasına əsaslanır. Bu baxımdan, ilk növbədə, aşağıdakı məsələlərə  diqqət yetirilir: 1) problemlərin müəyyənləşdirilməsi; 2) aktual problemlərin qiymətləndirilməsi; 3) qiymətləndirmə kriteriyalarının müəyyən olunması; 4)  mövcud sistemin təhlili, problemlərin həlli  imkanlarının müəyyənləşdirilməsi; 5) müxtəlif həll variantlarının işlənib hazırlanması; 6) qərarın həyata keçirilməsi; 7) nəticələrin qiymətləndirilməsi.

Qeyd olunanları əsas götürərək təhsil müəssisələrində innovativ sistemin modernləşdirilməsi zamanı  aşağıdakı məsələlərin həlli nəzərdə tutulur: 1)təhsil müəssisələrində innovativ fəaliyyətlə bağlı mövcud vəziyyətin öyrənilməsi və təhlili; 2)innovativ fəaliyyətin modernləşdirilmiş sisteminin layihələndirilməsi; 3)innovativ fəaliyyətin yeni sisteminin tətbiqi ilə bağlı hazırlıq işlərinin görülməsi; 4)təhsil müəssisələrinin yeni innovativ fəaliyyət modelinə uyğun təhlil edilməsi; 5)alınmış nəticələrin (nailiyyətlər və çatışmazlıqlar) müzakirəsi, çatışmazlıqların səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi; 6)problem baxımından təhlil üsulları və nəticələrin korrektə olunması; 7)arzu olunan təhsil sisteminin layihələndirilməsi və müvafiq təhlillərin aparılması; 8)arzu olunan yeni təhsil sisteminə keçid strategiyasının işlənib hazırlanması, ardıcıl olaraq təhlillərin, korrektə işlərinin aparılması və həyata keçirilməsi.

Bu konsepsiyanın tələblərinə uyğun olaraq innovativ fəaliyyət sisteminin modernləşdirilməsi bilavasitə elə innovativ fəaliyyət prosesində aparılır. Əslində bu da konsepsiyanın başlıca ideyası kimi qeyd olunmalıdır.

Təcrübə göstərir ki, innovativ fəaliyyətin sistemli şəkildə həyata keçirilməsi məqsədilə bu konsepsiyanın tətbiqi əhəmiyyətlidir. Belə ki, bu konsepsiyaya görə təhsil sisteminin bütövlükdə struktur, məzmun və idarəetmə məsələlərinə  yeni baxış tələb olunur. İnnovativ fəaliyyət prosesində təhsil işçiləri ilə bərabər geniş ictimaiyyət, o cümlədən valideynlərin iştirakı üçün əlverişli zəmin yaradılır. Mövcud sistemlə arzu olunan sistem arasında müqayisələr aparılır, fəaliyyətin hər bir mərhələsi ayrılıqda diqqətlə nəzərdən keçirilir, əldə edilmiş nailiyyətlər, xüsusilə keyfiyyət göstəriciləri təhlil olunur, nöqsanlı cəhətlər və onların səbəbləri araşdırılır, konkret nəticələr müəyyənləşdirilir. Hər bir mərhələdə nəticələrin korrektə edilməsi, fəaliyyətin intensivləşdirilməsinə xidmət edən tədbirlərin həyata keçirilməsi təhsil müəssisələrinin inkişafına, nəticə etibarilə müasir informasiya cəmiyyətinin, qloballaşan dünyanın tələblərinə uyğun yetkin şəxsiyyətin formalaşmasına ciddi təsir göstərir.

Qeyd etmək lazımdır ki, təhsildəki innovasiyalar intellektual və inteqrativ fəaliyyət hesab olunan  elmi-tədqiqat fəaliyyətilə  əsaslı şəkildə bağlıdır. Elmi-tədqiqat fəaliyyəti  sosial-iqtisadi, humanitar və digər problemlərin həlli məqsədilə yeni biliklərin qazanılması və təbiqinə istiqamətlənir. Bu fəaliyyət aşağıdakı istiqamətləri əhatə edir:

-  fundamental (nəzəri, eksperimental) elmi fəaliyyət. Bu fəaliyyət əsas etibarilə insanın yaranması, formalaşması və inkişafı haqqında yeni biliklərin əldə olunmasına istiqamətlənir;

-  tətbiqi elmi tədqiqatlar. Bu fəaliyyət konkret vəzifələrin həlli və praktik məqsədlərlə bağlı nailiyyətlər üçün yeni biliklərin tətbiqinə istiqamətlənir;

-  elmi tədqiqatların aparılması nəticəsində əldə olunmuş baza bilikləri, yaxud praktik təcrübə əsasında  eksperimental işləmələr.

Qeyd olunan hər bir istiqamət üzrə aparılan tədqiqatların nəticələrinin inteqrativ bilik və səriştələrə çevrilməsi təhsildə innovativ fəaliyyətin davamlı olmasına zəmin yaradır.

Bu gün Azərbaycan təhsili xeyli inkişaf etmiş, müasirləşmiş və modernləşdirilmişdir. Lakin qloballaşma, dünyada baş verən yeniliklər, ölkə həyatının inkişafı, cəmiyyətdə siyasi, sosial-iqtisadi, mədəni dəyərlərin daha da zənginləşməsi innovasiyaların ardıcıl, sistemli, davamlı olaraq tətbiqini zəruri edir. Təhsilin innovasiyalar əsasında modernləşdirilməsi və təkmilləşdirmə işinin mütəmadi olaraq aparılması bu günün əsas tələblərindən biridir. Bəziləri belə hesab edirlər ki, təhsilin modernləşdirilməsində milli ənənələrin öyrənilməsi və tətbiqi ilə kifayətlənmək lazımdır və bu işdə xarici təcrübədən istifadə etməyə ehtiyac yoxdur. Digərləri isə modernləşdirmədə xarici təcrübəni əsas götürməyi vacib sayırlar. Əslində modernləşdirmədə milli və bəşəri dəyərlərin vəhdətdə götürülməsi, milli ənənələrlə bərabər qabaqcıl xarici təcrübənin nəzərə alınması məqsədəuyğundur.

Qeyd etmək lazımdır ki, təhsilin inkişafı üzrə innovativ fəaliyyət ilk növbədə təhsil sahəsində dövlət siyasətinin prinsiplərinə, dövlətin bu məsələ ilə bağlı qəbul etdiyi qərarlara, proqramlara, strategiyalara əsaslanmalıdır. Bu baxımdan son illərdə respublikamızda təhsilin inkişafı ilə bağlı olduqca ciddi, mühüm əhəmiyyət kəsb edən dövlət sənədləri, qərar və proqramlar qəbul olunmuşdur. "Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış" İnkişaf Konsepsiyası, "Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə  Dövlət Strategiyası" həmin qəbildən olan konseptual sənədlərdir. Araşdırmalar göstərir ki, təhsilin inkişafı, məzmunun innovasiyalarla zənginləşdirilməsi nəticə etibarilə ölkənin də inkişafına, cəmiyyətin ictimai-iqtisadi, mədəni həyatında köklü dəyişikliklərin, irəliləyişlərin baş verməsinə gətirib çıxarır. Bu baxımdan Azərbaycan Respublikasının İnkişaf Konsepsiyasında təhsil məsələlərinə xüsusi yer ayrılması olduqca təqdirəlayiqdir.

İnnovasiyalara əsaslanan təhsil texnologiyalarını mənimsəmək yaşayış şəraitini, rifah halını daha da yüksəltmək, əmək bazarında rəqabətə davam gətirmək, layiqli yer tutmaq üçün insanlara geniş imkanlar yaradır. Təhsilalanın bilik və bacarıqları iqtisadi amilə çevrilməklə  yanaşı onun zəngin mənəvi keyfiyyətlərə, nümunəvi davranışa, mədəniyyətə malik vətəndaş-şəxsiyyət kimi formalaşmasında  böyük rol oynayır.

Bu gün ölkəmizdə təhsilin normativ-hüquqi bazası xeyli təkmilləşdirilmiş, maddi-texniki təminat, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə bağlı mühüm əhəmiyyət kəsb edən geniş tədbirlər həyata keçirilmişdir. Lakin etiraf etməliyik ki, müasir dövrdə Azərbaycan təhsilinin modernləşdirilməsinə xidmət edən aşağıdakı problemlərə xüsusi diqqət yetirilməsi vacibdir:

1) təhsil sisteminin insan kapitalının inkişafı çağırışlarına cavab verməsi istiqamətində yeni addımların atılması (insan kapitalı inkişafının sürətləndirilməsi);

2) ümumi təhsilin keyfiyyət göstəricilərinin Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması.

Bu müddəalar bir-biri ilə sıx bağlıdır. Bu müddəaların həyata keçirilməsi təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və nəticə etibarilə yeni tipli şəxsiyyətin formalaşmasına, insan kapitalının inkişafına gətirib çıxarır.

Təcrübə və elmi araşdırmalar göstərir ki, təhsilin keyfiyyətinin artırılması bir sıra amillərlə bağlıdır. Aşağıda qeyd etdiyimiz həmin amillər innovativ fəaliyyət baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir:

1) təhsili idarəetmə sisteminin yenidən qurulması; 2) idarəetmə ilə bağlı insan resurslarının inkişaf etdirilməsi; 3) müəllim peşəsinin nüfuzunun yüksəldilməsi.

Araşdırmalar göstərir ki, təhsilin inkişafına xidmət edən innovativ fəaliyyətin daim təkmilləşdirilməsi, dövrün tələbləri, elmi-pedaqoji baxımdan ardıcıl və sistemli olaraq yeniləşdirilməsi zəruridir. Məlumdur ki, innovativ fəaliyyətin özü elə yeniliklərin tətbiqi ilə müşayiət olunan fəaliyyətdir. Lakin bu fəaliyyət prosesində də yeniliklər tətbiq olunarkən elmi-pedaqoji tələblər nəzərə alınmalıdır. Bu baxımdan müvafiq inkişaf proqramlarının hazırlanması və onların fəaliyyət modelləri kimi qəbul edilməsi məqsədəuyğundur.

 
 
 
Səhifənin başına qalx "Pedaqoji yazılar" bölməsinə get Nömrənin müdəricatına dön Səhifənin başına qalx
 

AZƏRBAYCANIN TƏHSİL NAZİRLƏRİ

 

DÜNYA UNİVERSİTETLƏRİ

 

DÜNYA TƏHSİLİ

 

700 BAL TOPLAYANLAR

 
 
 

Copyright  ©  All Rights Reserved.
Created and supported by Mehman Shafagatov