Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

ARXİV

29 Avqust 2015 - №32

 

Yeni dərs ili, yeni vəzifələr

 

Qulu NOVRUZOV,
Təhsil Problemləri İnstitutunun direktoru, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru

Yeni dərs ilinin başlanğıcında sentyabr konfranslarının keçirilməsi artıq bir ənənə halını almışdır. Başqa sözlə, sentyabr konfransları özünün məna və mündəricəsinə görə Azərbaycan təhsilinin əlamətdar atributlarından birinə çevrilmişdir. Ona görə də müəllimlər bu günü səbirsizliklə gözləyir, orada bayram əhvali-ruhiyyəsi ilə iştirak edir, bu tədbirdə daha çox öyrənməyə səy göstərirlər. Heç şübhəsiz, builki sentyabr konfransları da müəllimlərin arzu etdikləri bir tədbir kimi dəyərləndiriləcəkdir. Ona görə ki, konfransların keçirildiyi 2015-ci il əhatə etdiyi mühim hadisələrlə, xüsusilə Azərbaycan təhsilinin inkişafına dair zəruri tədbirlərlə daha qabarıq diqqəti cəlb edir.

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan hazırda intensiv təhsil islahatları dövrünü yaşayır. 1999-cu ildən başlayan bu islahatlar Azərbaycanın təhsil tarixində müstəqillik illərinin quruculuq dövrünü əhatə etməklə maraq doğurur. Azərbaycan təhsilinin demokratik və humanist prinsiplər əsasında qurulması, humanitar mahiyyət kəsb etməklə məhz şəxsiyyətin formalaşdırılması amilinə çevrilməsi bu illərin nailiyyəti kimi dəyərləndirilir. Təhsilin nəticəyönümlü xarakterinin yaranması onun inkişafyönümlülüyünü təmin etmək baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Müəllimlərin yeni pedaqoji texnologiyalara yiyələnməsi, onları özlərinin fəaliyyət mexanizminə çevirməsi də məhz bu islahatlar dövründə qazanılmış nailiyyətlər kimi qəbul edilir.

Müstəqil respublikamızı inkişaf parametrləri üzrə qabaqcil dünya ölkələri səviyyəsinə yüksəltmək başlıca məqsəd kimi qarşıda durduğundan bütün fəaliyyətlər də həmin istiqamətə yönəlmişdir. 2012-ci ildə ölkəmizin həyatının bütün sahələrindəki perspektivləri müəyyənləşdirən "Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış"  İnkişaf Konsepsiyası qəbul olundu. Azərbaycanda yeni təhsil sisteminin formalaşdırılması prioritet istiqamətlərdən biri kimi xüsusi olaraq göstərildi.

Uzun illərin təcrübəsi göstərir ki, cəmiyyət özünün uğurlu gələcəyini daha yaxşı təhsil siyasəti aparmaqla əldə edə bilir. Bunun üçün insanın inkişafını təmin edən təhsilin ardıcıl tərəqqisi məqsədilə daha geniş əhəmiyyət daşıyan tədbirlərin nəzərdə tutulması əsas şərtlərdən hesab edilir. Ona görə də ölkə səviyyəsində təhsil islahatlarını daha uğurla davam etdirmək, ölkənin bütün zamanlar üçün iqtisadi, siyasi, mədəni həyatına dəstək vermək, onu müvəffəqiyyətlərə doğru aparmaq üçün strateji vəzifələr müəyyənləşdirildi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası"nda öz əksini tapan aşağıdakı vəzifələr mühüm proqram sənədi kimi qarşıya qoyuldu.

1. Səriştəyə əsaslanan təhsil məzmununun yaradılması.

2. Təhsilalanların fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan innovativ təlim metodları və texnologiyaları vasitəsilə təhsilin məzmununun səmərəli mənimsənilməsini təmin edən yüksək nüfuzlu təhsilverənlərin formalaşdırılması.

3. Nəticələrə görə cavabdeh, şəffaf və səmərəli tənzimləmə mexanizmlərinə malik dövlət-ictimai və dövlət-biznes partnyorluğuna əsaslanan təhsildə yeni idarəetmə sisteminin formalaşdırılması.

4. Müasir tələblərə cavab verən və ömür boyu təhsili təmin edən təhsil infrastrukturunun yaradılması.

5. Təhsilin dayanıqlı və müxtəlif mənbələrdən istifadə olunmaqla yeni maliyələşdirmə mexanizminin yaradılması.

Təhsilin bütün parametrlərdə fəaliyyət sahələrini əhatə edən bu strateji istiqamətlər əhatəli olmaqla, həm də yeni yanaşmaları ehtiva edir. Müasir zamanda dünyanı ən son innovasiyalarına doğru addımlamağa, onları mənimsəməyə şərait yaradır.

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2015-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası"nın həyata keçirilməsilə bağlı Fəaliyyət Planı"nda yuxarıda göstərilən istiqamətlər üzrə tədbirlər konkretləşdirildi. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 2015-ci il üçün təsdiq etdiyi "Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası"nın həyata keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planı"nın icrası üzrə Tədbirlər Planında başlanğıc ilə (2015-ci ilə) dair konkret tədbirlər müəyyənləşdirildi və onun həyata keçirilməsinə başlanıldı. Artıq biz yarım ildən çox bir vaxt ərzində Dövlət Strategiyasının tələblərindən irəli gələn islahat tədbirlərinin həyata keçirilməsi prosesində iştirak edirik. Böyük dövlət əhəmiyyəti olan, həm də milli mənafeyə xidmət göstərən bu islahat tədbirlərinin reallaşdırılmasında, təbii ki, hər bir təhsil işçisinin, o cümlədən sıravi müəllimlərin özünəməxsus vəzifəsi vardır. Bu vəzifələrin yerinə yetirilməsi hər kəsin özünütəftiş, özünüqiymətləndirmə və özünüyeniləşdirmə mərhələsindən keçir. Ona görə də təhsil işçilərinin sentyabr konfranslarında Dövlət Strategiyasından irəli gələn və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin tədbirlər planında müəyyən olunmuş vəzifələrdən danışılmalı, yeni təhsil siyasətinin dərk olunması, yeni təhsil sisteminin qurulması ətrafında diskussiyalar təşkil edilməlidir. Müasir zamanda zəruri hesab edilən təhsil innovasiyalarının dəstəklənməsi və inkişaf etdirilməsi üçün mənəvi-psixoloji, pedaqoji mühitin formalaşdırılması istiqamətində iş aparılmalıdır.

Məlum olduğu kimi, müasir məktəb zamanın tələbinə uyğun olaraq dəyişir. Artıq İnkişaf Konsepsiyasına uyğun olaraq şagirdlərin idrak fəallığını, ümumi inkişafını ləngidən mövcud "yaddaş məktəbi"ndən "təfəkkür və düşüncə məktəbi"nə keçidin təmin  olunması məqsədi ilə tədbirlərin həyata keçirilməsinə başlanılmışdır. Heç şübhəsiz, bu uğurlu başlanğıcın davam etdirilməsində ölkəmizin böyük müəllimlər ordusunun fəal iştirakı, onların bir praktik müəllim kimi yaradıcılıq töhfələri daha çox əhəmiyyət daşıyır. Çünki müasir zamanda aktual hesab edilən təhsil mexanizmlərinin əsasında yeni sistemin formalaşdırılması, bu prosesdə sosial sifarişlərin nəzərə alınması vacib tələblər hesab edilir. Bunun üçün geniş müəllimlər auditoriyasını dinləmək, məhsuldar diskusiya və müzakirələr təşkil etmək ən optimal yollardan sayılır.

Göründüyü kimi, innovasiyalara aparan bütün tədbirlərin məzmununda təhsilin yenidən qurulması, yeni strukturun yaradılması ideyası dayanır. Bu isə istər-istəməz əsas pedaqoji anlayışlardan biri kimi təhsilin özünün artıq yeniləşdiyini, yeni məna kəsb etdiyini göstərir. Bu gün təhsilə sadəcə təlim-tərbiyə prosesinin nəticəsi kimi yanaşmaq onun müasir şəraitdə funksiyalarını məhdudlaşdırmaq deməkdir. Artıq xeyli vaxtdır ki, yeni pedaqoji yanaşmalarda təhsilin nəticə ilə yanaşı, sistem, proses, dəyər olması barədə fikirlər söylənilir. Düşünmək olar ki, təhsil anlayışının yeni semantikada qəbul olunması, müasir pedaqoji təfəkkürün formalaşdırılması və yeni təhsil texnologiyalarının yaradılması baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bundan əlavə, o həm də təhsilin keyfiyyət səviyyəsinin müəyyən olunmasında  istinad  olunmali məqam kimi  vacib hesab edilir. Çünki bu gün təhsil nailiyyətlərində sadəcə deklorativ biliklərin öyrənilməsi deyil, əldə olunmuş dəyərlərin mənimsənilməsi səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi önəmli hesab edilir. Bu dəyəryönümlü təhsilin yaradılmasında ona aksialoji yanaşma tərzinin əsas əlaməti kimi özünü göstərir. Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri cənab Mikayıl Cabbarov ANS televiziyasına verdiyi müsahibəsində Azərbaycanda gedən təhsil quruculuğunda təhsilə dəyər kimi yanaşılmasını belə ifadə edir: "Biz təhsili dəyər kimi qəbul edirik". Təhsil bu gün bir sosial fenomen kimi dəyər olması ilə daha çox əhəmiyyət daşıyır  və cəmiyyətin bütün sahələrində iştirak edir.

Eləcə də digər pedqoji anlayışların mahiyyət və məzmununda müəyyən dəyişikliklərin aparılmasına gətirib çıxara bilər. Belə ki, "təhsilin məzmunu", "təlimin məzmunu", "tədrisin məzmunu", "təhsil texnologiyaları", "pedaqoji texnologiyalar", "təlim texnologiyaları", "təlim strategiyaları" və sair pedaqoji anlayışlar  müasir məktəbin ehtiyacları baxımından özünün şərhini tapmaqla yeni pedaqoji təfəkkürün elementləri arasında yer tuta bilər. Bunun üçün isə müəllim müzakirələrinin təşkil olunmasına və təkliflərin ümumiləşdirilməsinə ehtiyac vardır.

Ölkəmizin təhsil siyasətində Dövlət Strategiyasından irəli gələn vəzifələrdən biri gündəmdə dayanan 12 illik təhsilə keçid məsələsidir. Artıq dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin əksəriyyətində 12 illik ümumi təhsilin optimal şəbəkəsinin  yaradılması sahəsində xeyli təcrübə toplanmışdır. Ümumi təhsilin cəmiyyətin hazırkı tələbatına uyğun olaraq dəyəryönümlü qurulması onun şəxsiyyətin formalaşması istiqamətində əsas baza rolunu oynayan funksiyasından irəli gəlir. Bu mənada ölkəmizdə aparılan islahatyönümlü işlərin biri kimi 12 illik təhsilin modelinin yaradılması, məzmun və strukturunun hazırlanması istiqamətində müzakirələr aparılır. Təbii ki, bu müzakirələrdə millilik gözlənilməklə qlobal dünyanın müasir hesab etdiyi tələblərə cavab verən ideyaların aparıcı olması vacib şərt kimi diqqət mərkəzində dayanacaqdır. Şagird şəxsiyyətinin inkişafını nəzərə alan  və ona təminat verən inteqrativlik  mühüm xüsusiyyət kimi diqqət mərkəzində saxlanılacaqdır. Ən başlıcası  ümumi təhslilin məzmununda milli atributlarımız hesab edilən  Azərbaycan dilinin, ədəbiyyatının, tarixinin, coğrafiyasının və adət-ənənələrinin, bütövlükdə azərbaycançılığın  öyrənilməsinə xüsusi yer ayrılacaqdır.

Ümumi təhsilin mühüm pedaqoji məsələlərindən biri kimi tam orta təhsilin təmayülləşməsi məsələsi dayanır. Bu sahədə əldə olunmuş xeyli təcrübələrimiz vardır. Artıq 2011-ci ildən  Bakıdakı beş məktəbdə tam orta təhsilin təmayülləşməsi üzrə pilot layihəsi tətbiq olunmağa başlayıb. Sonralar həmin məktəblərin sırasına üç məktəb  də əlavə olunub. Bu məktəblər üçün xüsusi tədris planları hazırlanaraq təsdiq edilib. Orada ilk dəfə fənlərin sayı 18-dən 13-ə endirilib. Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin 2015-ci il 8 iyun tarixli əmri ilə 2015-2016-cı dərs ilində tədrisi təmayüllər üzrə təşkil olunan  təhsil müəssisələrinin siyahısına  Bakı, Gəncə, Sumqayıt, Mingəçevir və Şirvan şəhərlərində yerləşən 50 məktəbin də adı əlavə olunub.  Bu məktəblərdə 4 təmayül (texniki, riyaziyyat-iqtisadiyyat, humanitar, təbiət)  istiqamətində təhsilin təşkil olunması nəzərdə tutulub. Həmin məktəblərdə fənlərin sayı  texniki təmayüllü siniflərdə 9, riyaziyyat-iqtisadiyyat və humanitar təmayüllü siniflərdə 8, təbiət təmayüllü siniflərdə 10-dək azaldılıb. Təmayül istiqamətlərindən asılı olmayaraq  tədris planlarında  Azərbaycan dili (rus bölməsində rus dili), xarici dil, ədəbiyyat, riyaziyyat, Azərbaycan tarixi, fiziki tərbiyə, gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı fənləri saxlanılıb.

12 illiyə keçidin müzakirə olunduğu  bir mərhələdə belə bir təcrübənin  yaranması və davam etdirilməsi ümumi təhsilin infrastrukturunda  dəyişikliklərin  daha əsaslı, təcrübədən irəli gələn  obyektiv fikirlərin üzərində  qurulmasına imkan verəcəkdir. Ona görə də sentyabr konfranslarında  qazanılmış təcrübəni analitik süzgəcdən keçirməklə  ona münasibət bildirmək, eyni zamanda,  sayı 50-yə çatmış ümumtəhsil məktəbinin fəaliyyətinin qurulması nümunəsində  təcrübə və fikir mübadiləsi aparmaq perspektiv fəaliyyətlərin istiqamətlərini müəyyənləşdirməkdə faydalı olacaqdır.

Sentyabr konfranslarında yeni dərs ilində istifadə olunacaq məzmun üzərində xüsusi dayanılmalı, məktəbə təqdim olunan yeni tədris planları ətrafında söhbətlər aparılmalıdır.

Məlum olduğu kimi, 2014-2015-ci dərs ilində ümumtəhsil məktəblərinin I-VIII siniflərində 2010-cu ildə təsdiq olunmuş "Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları)" və IX-XI siniflərdə isə 1999-cu ildə qəbul edilmiş "Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin dövlət standartları" tətbiq olunacaqdır. Ona görə də mütəxəssislərin, eləcə də müəllimlərin diqqəti tədricən yeni təhsil standartı və proqramlarının (kurikulumların) başlıca xüsusiyyətlərinə yönəldilməli, onların xarakterik cəhətlərindən danışılmalıdır. Xüsusilə ilk dəfə VIII sinifdə yeni təhsil proqramlarının tətbiq olunmasından bəhs olunmalı, yeni standartların reallaşdırılmasına dair tövsiyələr verilməlidir.

Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin 22 iyun 2015-ci il tarixli, 690 ¹ -li əmrlə təsdiq olunmuş tədris planına əsasən VIII sinifdə 17 fənnin tədris edilməsi nəzərdə tutulur. Bu sinifdə kimya fənninin tədrisinin ikinci ili olacaqdır. Ümumi tarix, fizika, biologiya və coğrafiya fənlərinin isə artıq üçüncü il tədris olunması müşahidə ediləcəkdir. Adıçəkilən fənlər üzrə müqayisədə az təcrübə toplansa da, müzakirələr aparmaq üçün xeyli məsələlərin toplandığı şübhəsizdir. Ona görə də sentyabr konfranslarında VIII siniflə bağlı diskussiyaların təşkil olunması, bu zaman təcrübəli müəllimlərin çıxışlarına imkan yaradılması əhəmiyyətli hesab edilir.

Artıq yeddi ildir ki, məktəblərimizdə yeni təhsil proqramları tətbiq olunmaqdadır. İlkin müşahidələr onu göstərir ki, müəllimlərin yeni texnologiyaların tətbiq olunması sahəsində nailiyyətləri çoxdur. Onlar istər fəal təlim auditoriyalarının qurulması, istərsə də şagirdlərin inkişafının təmin olunması baxımından xeyli irəliləyişlər əldə etmişlər.

Lakin müşahidələr onu göstərir ki, müəllimlərin daha çox müzakirəyə ehtiyac duyduğu məsələlərdən biri şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi məsələləridir. Bu gün təhsil standartlarının meydanda olması, eləcə də ölkə səviyyəsində müvafiq normativ-hüquqi bazanın yaradılması müsbət hal kimi qiymətləndirilməli, onlar haqqında müəllimlərə bir daha bilgilər verməklə qiymətləndirmə sahəsində müəllimlərin savadlılığının yüksəldilməsinə diqqət yetirilməlidir. Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsinə (diaqnostik, formativ, summativ) dair praktik nümunələr üzərində iş aparılmalıdır.

Müasir zamanda dünya təhsilinin humanist prinsiplər əsasında qurulması işinin ən önəmli tədbirlərindən biri təhsildə bərabər şəraitin yaradılması hesab olunur. Bu baxımdan inklüziv təhsilin bir sistem olaraq həyata keçirilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır.  Ona görə də, dünyada olduğu kimi, Azərbaycanda da bu humanist təhsil ideyasının reallaşdırılması istiqamətində iş aparılır. İlk növbədə, bu problemin Azərbaycan müstəvisində  reallıqlarının öyrənilməsi, onun elmi-pedaqoji və təcrübi istiqamətlərdə həlli yollarının araşdırılması xüsusi tədqiqat tələb edir.  Elə bu səbəbdən də Təhsil Problemləri İnstitutunun  yeni  strukturunda xüsusi bir şöbə (İnklüziv təhsil) yaradılmışdır. Artıq orada Dövlət Strategiyasından  irəli gələn və xüsusi təhsilin  elmi-pedaqoji, psixoloji əsasları ilə bağlı araşdırmalara başlanılmışdır.

Təhsilin özünəməxsus cəhəti ondan ibarətdir ki, təcrübə hec də elmin qənaətlərini  gözləməklə fəaliyyətini dondurub, saxlaya bilmir. Əksinə, cəmiyyətin özünün sosial qayğılarından qaynaqlanan  problemlərini diktə etməklə onları gündəmə gətirir, təcrübənin axarına buraxır.  Bu prosesdə təcrübə ilə araşdırmanın uzlaşan məqamlarını tapmaq, onların faydalı qarşılıqlı əlaqələrini təşkil etmək əsas tələblərdən biri kimi meydana çıxır. İndi ölkəmizdə də belə bir vəziyyət yaranmışdır. Təhsil Nazirliyində "İbtidai təhsilin səviyyəsi üzrə inklüziv təhsilin tətbiqi" pilot layihəsinin icrasına başlanmışdır. Layihə 2015-2016-cı tədris ilində Bakı şəhərində yerləşən 220 və 138 nömrəli məktəblərdən seçilmiş dörd birinci sinifdə sınaqdan keçiriləcəkdir.

Bütövlükdə ölkəmiz üçün son dərəcə vacib olan bu ideyanın reallaşdırılması baxımından görüləcək işlərimiz çoxdur. İlk növbədə, təlim şəraitinin yaradılması, Azərbaycan şəraitində bu məsələyə maraqlı olan tərəflərin uyğunlaşması və prosesə bir vətəndaş kimi  yanaşaraq dəstək verilməsi, eləcə də inklüziv təhsillə bağlı  mütəmadi maarifləndirmə işlərinin aparılması hər kəsi düşündürməlidir. Xüsusən  sentyabr konfranslarında  bu problemin ətrafında söhbət açılmalı, mövcud durum, imkan və perspektivlərdən danışılmalıdır.

İstedadlı uşaqlarla iş də Azərbaycan təhsilinin  daimi gündəmində qalan məsələlərdəndir. Əgər nəzərə alınsa ki,  hər bir xalqın inkişafında  onun istedadlı nümayəndələri həlledici rol oynayır, o zaman milli təhsil sistemində fəaliyyətlər qurularkən  istedadlıların öndə, daha çox diqqət mərkəzində dayanmalarını daha aydın təsəvvür etmək olar. Müasir zamanda istedadlıların müəyyənləşdirilməsi üçün böyük qayğının olmasına ehtiyac vardır.  Demək olar ki, bütün müəllimlər istedad fenomeninin  axtarışında olmaqla sayıqlıq  nümayiş etdirməli, istedadlılar seçildikdən sonra onlarla aparılan işlərin məzmunu konkretləşdirilməlidir. Hər bir müəllim unutmamalıdır ki, istedadlı uşaqlarla işləyərkən  onların potensial imkanlarını meydana çıxarmaq, daha çox inkişafını təmin etmək mühüm dövlət tələbləri kimi qarşıda dayanır. Bu tələbin yerinə yetirilməsində o, vətəndaş məsuliyyəti daşıyır. Ona görə də sentyabr konfranslarında bu vacib məsələ ətrafında da müzakirə aparmaq tövsiyə olunur.

Bu gün müəllimlərin ixtisasının artırılması prosesində məhz yüksək peşəkarlığı olan müəllimlərimiz iştirak edirlər.  Lakin bütün bunlarla yanaşı, bəzi çətinliklər hələ də qalmaqdadır ki, onların müəyyən qismi yeni standartlar üzərində işləməklə bağlıdır. Bilavasitə yaradıcılıq tələb edən bu iş müəllimdən həm də konstruktiv bacarıqlara malik olmağı, tədqiqatçılığı ilə fəaliyyətini zənginləşdirməyi zəruri şərt kimi irəli sürür.

Bundan əlavə, müəllim fəaliyyətinin yenidən qurulmasında əsas maneələrdən biri qazanılmış ənənəvi bacarıqların fonunda yaranan stereotiplərdir. Onlar həm müəllimin yeniliyə olan inamına mənfi təsir göstərir, həm də fəaliyyətini ənənəvi mexanizmlər əsasında məhdudlaşdırır.

Bu gün müəllimlərin kommunikativ bacarıqlarının formalaşdırılması istiqamətində iş aparılması tələb olunur.

Yeni məktəbin yeni müəllimi özünün funksiyaları ilə işlədiyi pedaqoji mühitə yeni ab-hava gətirir. Şagirdinin meyil və maraqları əsasında fəaliyyət göstərən bu müəllimlərin uğurlarının əsasında onların ünsiyyət mədəniyyəti dayanır. Müəllimlər təlim prosesini daha maraqlı və effektli qurmaq üçün göstərişləri məsləhətlər və tövsiyələrlə, istiqamətverici fəaliyyətlərlə əvəz etməli olurlar.

Müzakirələrdə şagird şəxsiyyəti və onun inkişafının nəzərə alınması da zəruri şərtlərdən biri kimi əsas götürülməlidir. Təcrübələr göstərir ki, müasir məktəbin şagirdlərinin diqqətini daha çox maraq effekti cəlb edir. Başqa sözlə, onlar maraqlanmadıqları məsələlərdən uzaq qaçmaqla özlərinin istəklərini büruzə verirlər. Belə olduğu təqdirdə müəllim daha çox diqqət göstərməklə şagirdinin fərdi-intellektual maraq və ehtiyaclarını nəzərdə saxlamalıdır. Təlim materiallarının seçilməsində, dərs məşğələlərinin qurulmasında, hətta evə müəyyən tapşırıqların verilməsində şagird amilini ön planda saxlamalı, onun əlavə təlim yükü ilə yüklənməsinin qarşısını almağa çalışmalıdır.

Dərslik özünün funksiyasına görə tədris resursları içərisində xüsusi yer tutur. Ümumtəhsil məktəbi şagirdlərinin inkişafının istiqamətləndirilməsi və təmin olunmasında onun imkanlarına daha çox istinad edilir. Təhsil islahatlarının həyata keçirildiyi hazırkı şəraitdə dərsliyin keyfiyyətinin yüksəldilməsi sahəsində siyasət davam etdirilməklə dövlətin ona olan diqqəti daha da artırılmaqdadır. Yeni təhsil proqramlarının (kurikulumlarının) tətbiqi prosesində onların tələbinə uyğun olan dərsliklər hazırlanmaqdadır. Son məlumatlara görə, 2015-2016-cı dərs ilinə ölkənin ümumtəhsil məktəblərinin IV,VI və VIII sinifləri üçün dövlət vəsaiti hesabına 141 adda 4095370 dərslik və müəllim üçün metodik vəsait çap olunmuşdur. Yalnız yeni kurikulumların tətbiq olunduğu VIII siniflər üçün  70 adda ( 7062080 nüsxə) yeni dərslik və müəllim üçün  metodik vəsait hazırlanaraq nəşr edilmişdir. Eyni zamanda IX siniflər üçün  kurikulum əsasında yeni dərslik və müəllim vəsaitlərinin  hazırlanması məqsədilə hazırlıq işləri aparılmaqdadır.

Dərslik təlimin məzmununu ifadə edən mühüm komponentlərdən biri kimi həmişə müəllim və şagirdlərin də maraq obyektində dayanmış, müzakirələrə səbəb olmuşdur. Bu gün də belə müzakirələrin davam etməsi təbii hesab edilməlidir. Xüsusilə yeni təhsil proqramlarının tələbinə uyğun intellekt dərsliklərinin hazırlanması və onunla işləmək təcrübəsinin məhdud olduğu bir dövrdə belə müzakirələrin olması ondan istifadə edənləri elmi müstəvidə konkretliyə aparmaqla, optimallığın gücləndirilməsinə istiqamətləndirə bilər. Ona görə də vahid dərslik əsasında variativ texnologiyaların hazırlanması və müxtəlif şəraitlərdə onların tətbiq olunması barədə mülahizələrə geniş yer ayrılmalıdır. Standartlarda nəzərdə tutulmuş tələblərin reallaşdırılması naminə dərsliklərdən yaradıcılıqla istifadə olunması barədə müəllimlərə bilgilər verilməlidir.

Məktəbdə uğurlu təhsil addımlarını təmin etmək üçün bu işə ailənin cəlb olunması vacib şərtlərdən biri hesab edilir. Ümumiyyətlə, valideyn təhsil prosesində maraqlı tərəflərdən biri kimi çıxış etməklə övladının təhsilinə özünün tələbləri daxilində yanaşır. Təcrübələr göstərir ki, onun sadəcə tələbkar yanaşma tərzi uşaqların öyrənməsi prosesində stimullaşdırıcı təsir bağışlamır. Belə yanaşma tərzi müasir məktəbin və müəllimin tələbləri baxımından da məqbul qarşılanmır. Çünki müasir dövrdə şagirdin bir vətəndaş kimi hazırlanmasında məktəblə yanaşı, onunla bərabər səviyyədə ailənin də rolu xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Ailə övladının məktəb təhsili almasında, bu işin düzgün təşkilində və aparılmasında həlledici tərəf kimi çıxış edir. Ona görə də ailə məktəbdəki təhsil prosesinə fəal tərəfdaş kimi qoşulmağı özünün mühüm vəzifələrindən biri kimi dəyərləndirməlidir.

Müasir məktəbin inkişafında keyfiyyət dəyişikliklərinə nail olmaq üçün onun idarə olunması məsələləri də sentyabr konfranslarında müzakirə olunmalıdır. Daha çox demokratik  və humanist prinsiplərə istinad olunmaqla, yeni idarəetmə mexanizmlərindən danışılmalı, onun pedaqoji prinsiplərinin praktik yöndən şərhi aparılmalıdır. Məsuliyyətin düzgün bölüşdürülməsi üzərində dayanılmalı, ciddi hesabatlılıq sistemi yaradılmasından və ardıcıl şəkildə inkişafın monitorinqi aparılmaqla, nəticələrin təhlil olunaraq yekunlaşdırılması və inkişafetdirici qərarların qəbul edilməsindən bəhs olunmalıdır.

Ötən tədris ilində respublikamızın təhsil işçiləri üçün maarifləndirici zona müşavirələri təşkil olunmuş, orada 600-dən çox təhsil mütəxəssisi, meneceri əhatə edilmişdir. Bu tədbirlərdəki müasir təhsil innovasiyalarına aid edilən məruzələrdə daha çox yerli ehtiyac və tələbatlar nəzərə alınmış, meydana çıxan çoxsaylı suallar ətrafında geniş müzakirələr aparılmışdır. Beş bölgədə keçirilən bu böyük tədbirdən alınan ilkin nəticələr ondan ibarət olmuşdur ki, müasir təhsil texnologiyalarının səmərəli tətbiq olunması üçün müəllim peşəkarlığı ardıcıl və sistemli olaraq yüksəldilməli, onların uğurlu fəaliyyətini tənzimləyən stimullaşdırıcı əməkhaqqı sistemi yaradılmalıdır. Bundan əlavə, müəllim və şagird fəaliyyətini təmin edən məktəbin resurs bazası zənginləşdirilməlidir. Ən başlıcası peşəkarlığın yüksəldilməsi, tədris, təlim keyfiyyətinin artırılması məqsədi ilə pedaqoji, psixoloji və metodik əsaslara söykənən metodik yardımın  təminatı yaradılmalıdır. Heç şübhəsiz, builki sentyabr konfranslarında da təhsil işçilərinin belə müzakirələrinə rəvac verilməli, istər bölgələr üzrə yerlərdə, istərsə də mərkəzləşdirilmiş qaydada konkret tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün təkliflər hazırlanmalıdır.

Yeni dərs ilində yeni vəzifələr haqqında daha çox danışmaq mümkündür. Lakin bütövlükdə onları bir məqalə həcmində əhatə etmək imkan xaricindədir. Ona görə də sentyabr konfranslarının gedişi prosesində daha çox məsələlərin gündəmə gətirilərək müzakirə olunacağı arzusu ilə bütün iştirakçıları yeni dərs ili münasibətilə təbrik edir, onlara gələcək pedaqoji fəaliyyətlərində uğurlar diləyirik.

 
 
 
Səhifənin başına qalx "Pedaqoji yazılar" bölməsinə get Nömrənin müdəricatına dön Səhifənin başına qalx
 

AZƏRBAYCANIN TƏHSİL NAZİRLƏRİ

 

DÜNYA UNİVERSİTETLƏRİ

 

DÜNYA TƏHSİLİ

 

700 BAL TOPLAYANLAR

 
 
 

Copyright  ©  All Rights Reserved.
Created and supported by Mehman Shafagatov