Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

ARXİV

21 Noyabr 2015 - №43

 

Səmərəli planlaşdırma təhsilin inkişafının əsasıdır

 

Əmiraslan BƏŞİROV,
Yevlax şəhər 5 nömrəli tam orta məktəbin tarix müəllimi, əməkdar müəllim

Pedaqoji mətbuatda məktəbin fəaliyyətinin planlaşdırılması, təlim metodları, metodik iş və təhsilin digər sahələrinin problemlərinə adətən müxtəlif mövqelərdən yanaşılır, bununla əlaqədar irəli sürülən təklif və tövsiyələr əsasən nəzəri xarakter daşıyır, təklifin hüquqi və normativ bazası, praktikada tətbiqi üsulları, geniş formatda layihəsi, xüsusilə “Ümumtəhsil pilləsinin dövlət standartları və proqramları (kurikulumları)” və digər normativ sənədlərə, aktlara istinad edilmir. Nəticədə məktəb rəhbərlərində və fənn müəllimlərində belə fikir formalaşır ki, “tələb, təklif və tövsiyələri qəbul etsəm də olar, etməsəm də”. Nəhayət ki, bu zərərli tendensiyanın aradan qaldırılması nümunəsi ilə mətbuatda əhatəli, yaradıcı təklif və tövsiyələrlə tanış olduq. Bu baxımdan Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri, əməkdar müəllim Aydın Əhmədovun “Azərbaycan müəllimi” qəzetində (17 oktyabr 2015-ci il) dərc olunan “Səmərəli planlaşdırma nailiyyətlərin əsasıdır” başlıqlı dəyərli məqaləsi diqqətəlayiq hadisədir. Bu məqalənin dəyərli cəhəti onunla şərtlənir ki, o, keyfiyyətli idarəetmənin, səmərəli planlaşdırmanın və metodik işin təşkilinin elmi, nəzəri, praktik və təşkilati qaydalarını, icra mexanizmlərini Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 3 iyun tarixli 103 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ümumtəhsil pilləsinin dövlət standartları və proqramları (kurikulumları)” və digər normativ sənədlər, aktlarda ifadə olunan tələblərə uyğun, əhatəli şəkildə ümumiləşdirə bilmişdir. Başqa sözlə desək, müəllif nəzəri məsələlərin praktikada tətbiqi üsullarını və imkanlarını təhsil ictimaiyyətinə təqdim etmişdir.  

Bu məqalədə idarəetmə və planlaşdırma işlərini tam bir proses halında izləyə bilirik. Məqalədəki analizlərin, irəli sürülən təklif və tövsiyələrin təhsil sistemində mövcud pərakəndə işlərin aradan qaldırılmasında əhəmiyyətli dəstək rolunu oynayacağı qənaətindəyik.

Yeni təhsil sisteminin qurulmasını əngəlləyən cəhətlərdən biri odur ki, normativ sənədləri, aktları , layihələri, “Təlimat” və “Qaydalar”ı fəaliyyət planına, əməli fəaliyyətə çevirə bilmirik. Nəticədə planlaşdırma optimal xarakter daşımır. Formalizm həqiqi mahiyyəti üstələyir. İdarəetmə və planlaşdırma sahəsində mövcud olan ənənəvi və zərərli tendensiyaların artıq bir prosesə çevrilməsini nəzərə alsaq, Aydın müəllimin tövsiyələrinin bu prosesin dayandırılmasında əhəmiyyətli rol oynayacağını xüsusilə qeyd etməliyəm. Bir şərtlə ki, rayon (şəhər) təhsil şöbələri, məktəb  rəhbərləri, fənn müəllimləri,  digər təhsil işçiləri məqalədə  irəli sürülən  təklif və tövsiyələri fəaliyyətlərində nəzərə alsınlar.

Müşahidələr göstərir ki, məktəblərdə planlaşdırma (indi bu, məktəbin fəaliyyət planı adlanır) ya yoxdur, ya da formal xarakter daşıyır. Bu, ilk növbədə məktəbdə hesabatlılığın olmamasından irəli gəlir. Pedaqoji kollektivdə və təhsil orqanları qarşısında hesabatlılıq prinsipi gözlənilmirsə, deməli, idarəetmə və planlaşdırmanın vəhdəti pozulur. Məktəb rəhbərliyinin göstəriş və tövsiyələri planlaşdırma, planlaşdırmada nəzərdə tutulan tədbirlər isə onun fəaliyyətinə uyğun gəlmirsə, deməli, pərakəndəliyə yol verilmişdir. Bu halda gözlənilən nəticələri əvvəlcədən müəyyənləşdirmək mümkünsüz işə çevrilir. Səmərəli planlaşdırma təhsilin məqsəd və vəzifələrinin normativ sənədlər və aktlar əsasında həyata keçirilməsi üçün bir vasitədir. Planlaşdırmanın mühüm tələblərindən biri funksional rəhbərlikdir ki, bu tələbin pozulması da formalizmə və pərakəndəliyə yol açır.

Planlaşdırmanın mühüm komponentlərindən biri sayılan metodik xidmət və metodik təminatı  məktəblərimizdə “zəif bənd”lərdən biri kimi xarakterizə edən Aydın müəllim öz qənaətində tamamilə haqlıdır. Metodik xidmət və təminat müəllim üçün fəaliyyətin qidası, innovasiyaların mənbəyidir. Metodik iş təhsildə yaradıcılıq tələb edən sahələrdən biridir. Bu sahə həm də qabiliyyət tələb edir. Metodik xidmət və metodik təminat kağızbazlıqla əvəz olunan yerdə müəllim üçün qida mənbəyi kəsilir və pərakəndə fəaliyyətə yol açılır.

Aydın müəllim məqaləsində məktəbdaxili vahid struktur və təsisatların yaradılması ilə bağlı çox səmərəli təklif və tövsiyələrini verir. Məktəb Metodik Şurasının yaradılması təklifi buna əyani misaldır. Lakin bu məsələdə polemika qaçılmazdır. İlk növbədə nəzərə almaq lazımdır ki, Məktəb Metodik Şurası barədə əsasnamə yoxdur.

Sovet dövründə məktəbdə metodik işin əsas təşkilat forması və mərkəzi sayılan fənn metodbirləşməsi XX əsrin 50-ci illərindən indiyədək məktəblərimizdə bir miras kimi qorunub saxlanılmaqdadır. Metodbirləşmə sədrinin işi qovluğa  kağız toplamaq, yoxlayanın işi kağızları sayımaqdır. Fəal təlimin, innovativ müəllimin fəal və çevik metodik dəstəyi olmalıdır. Ona görə də fənn metodbirləşmələrinin Məktəb Metodik Şurasının strukturunda saxlanılması məqbul deyildir. Zənnimcə, bu metodik təsisat  məktəb metodik  aparatından birdəfəlik yox edilməlidir. İnteqrasiya prosesləri, dövlət standartları və proqramları (kurikulumları), Dövlət Strategiyası sənədi yeni, daha çevik metodik təsisat  və strukturlarının, mexanizmlərin yaradılmasını tələb edir.

Ənənəvi təlimdə metodikanın müəllim qarşısında  qoyduğu tələb belə idi: “O, nəyi tədris edir?”. Yəni “biliyi  şagirdə çatdırırmı?”. Fəal təlim isə meyarları əsas götürür. Yəni, “müəllim şagirdi biliyə çatdırırmı?”. Aydın müəllimin haqlı olaraq “zəif bənd” adlandırdığı metodik  xidmət və metodik təminatın əsas dəstəyi olan fənn metodbirləşməsi müəllimlərimizə bir şey vermək gücündə deyildir. Elə buna görə də Strategiyada qeyd edildiyi kimi, “əksər müəllimlərin təlim metodları qüsurludur”.

Məktəb fənn metodbirləşmə sədri ictimai işdir. Bu vəzifə hansı müəllimə həvalə edilirsə onu “biyar” kimi qəbul edir. Odur ki, rayon (şəhər) TŞ-də və məktəblərdə monitorinq və ekspert qrupları  (təhsil ekspertləri) təsisatının yaradılması vaxtı çatmışdır. Təhsil ekspertləri ictimai əsaslarla deyil, əməkhaqqına əlavələr (sinif rəhbərləri kimi) nəzərdə tutulmaqla  seçilməlidir.

Məktəb Metodik Şurasında bu struktur dəyişikliyinin aparılması, əminəm ki, sistemi fəallaşdırar və rəqabət yaradar.

Bizcə, Məktəb Metodik Şurasının tərkibində bir bölmə kimi nəzərdə tutulan 7 fənn monitorinq və ekspert qrupu yaradılmalı, onlar təhsil ekspertləri adlandırılmalıdır. Məktəb Metodik Şurasının strukturuna məktəb direktorunun tədris işləri üzrə müavini, fənlər üzrə monitorinq  və ekspert qrupları (təhsil ekspertləri) daxil edilir.

Direktor müavini şuranın işinin təşkilinə və fəaliyyətinə, monitorinq və ekspert qruplarının hesabatlarının dərc olunmasına rəhbərlik və nəzarət işini təşkil edir. Monitorinq və ekspert qrupları isə dərs ilinin sonunda fənn müəllimlərinin reytinq cədvəllərini hazırlayır və “Müəllim saytı”na yerləşdirir. Qrafikə uyğun olaraq müəllimlərin dərsini vahid meyarlar əsasında dinləyir, qiymətləndirir və nəticələrini şuraya təqdim edir. Treninqlər təşkil edir. BSQ aparır, siniflər üzrə təlim nəticələrinə dair hesabatlar hazırlayır. Fənn olimpiadaları və digər bilik yarışları keçirir, nəticələrini dərc edir və s.

Məktəb Metodik Şurası, fənn monitorinq və ekspert qruplarının (təhsil ekspertləri) müvafiq əsasnaməsi olmalıdır. Tövsiyə şəklində bu mühüm məsələlərin yerlərdə icrası inandırıcı görünmür.  Fənn müəllimlərinin təlim prosesində tətbiq etdiyi metodların müasir tələblərdən “geri qalma”sının səbəblərini təkcə metodik xidmət və metodik təminatın, planlaşdırmanın yarıtmaz olması ilə əlaqələndirmək düzgün olmazdı. Bu çoxcəhətli və çoxşaxəli problemlərlə bağlıdır.

Pedoqoji təhsil verən ali məktəbi bitirmiş və orta məktəbə göndərilən gənc müəllimdə ilk növbədə yüksək (ən azı normal) ixtisas, peşə qabiliyyəti və mədəniyyəti, pedaqogika, psixologiya və metodik hazırlığı, sinfi (kollektivi) idarə edə bilmək bacarığı, təşkilatçılıq qabiliyyəti, İKT-nin təlim prosesində tətbiqi, fəal təlim metodlarından, interaktivlərdən istifadə etmək səriştəsi olmalıdır. Son illər şahidi oluruq ki, gənc müəllimlərin ixtisas səviyyəsi qənaətləndirici olsa da peşə səviyyəsi aşağıdır. Peşə hazırlığına ali məktəbdə başlanılmalı, orta məktəbdə davam etdirilməlidir. Belə qənaətə gəlmək olur ki, gənc müəllimlər dərs deyə bilir, amma sinfi idarə edə bilmirlər. Gənc müəllimlər tədqiqatçılıq, layihələşdirmə bacarıqlarına da sahib olmalıdırlar. Müasir təlimi bunlarsız təsəvvür etmək çətindir.

 “Geri qalma”nın 2-ci mərhələsi müəllimin orta məktəbdəki fəaliyyəti, onun fəaliyyətinə rəhbərlik və nəzarət işi ilə əlaqəlidir ki, bu, idarəetmə və planlaşdırmanın vəhdət təşkil etməməsi, pərakəndəliyin və formalizmin mövcudluğu ilə bağlıdır.

Fənn müəllimlərinin təlim prosesində tətbiq etdiyi təlim metodlarının müasır tələblərdən “geri qalma”sının aradan qaldırılması üçün fikrimcə, ilk növbədə aşağıdakı tədbirlər həyata kecirilməlidir: Keyfiyyətli idarəetmə, səmərəli planlaşdırma, məktəb rəhbərləri tərəfindən məktəbin və müəllimlərin nailiyyət hədəflərinin düzgun müəyyənləşdirilməsi, ixtisas və peşə səviyyəsinin yüksəldilməsi ilə əlaqədar müəllimin özünütəhsilinin təşkili, tədrisin keyfiyyəti və təlimin nəticələrinə görə müəllimin cavabdehliyinin artırılması, məktəbdaxili monitorinq və qiymətləndirmənin aparılması, məktəbdə müəllimyönümlü proqramların hazırlanması, pilləli (mərhələli) inkişafı tənzimləyən kateqoriyaların tətbiq olunması, staja görə bərabər əməkhaqqının ləgv edilməsi, məktəbdə rəqabət mühitinin formalasdırılması və bununla əlaqədar müəllimlərin reytinq cədvəllərinin  hazırlanması, gənc müəllimlərlə davamlı iş sisteminin qurulması, məktəblərdə metodik xidməti əhatə edən innovativ mərkəzlərin yaradılması,  interaktiv siniflərin təşkili, təlim kursları, ixtisasartırma  və treninqlərin effektivliyinin artırılması, mərkəzlə regionlar arasında təcrübə mübadiləsinin gücləndirilməsi məqsədilə müəllimlərə dövlət hesabına yaradıcılıq ezamiyyələrinin verilməsi, 45 dəqiqəlik dərsin qiymətləndirilməsinin təhsil ekspertləri tərəfindən vahid meyarlar əsasında aparılması və s.

Müşahidələr göstərir ki, müəllimlərin əksəriyyəti fənn kurikulumlarını (bütövlükdə kurikulum islahatının) KSQ, BSQ,  test və tapşırıqlardan ibarət olması kimi başa düşür ki, bu da gözlənilən nəticələrin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsini əngəlləyir. İnteqrasiya bir formadır, biz onu doldurmalıyıq.

Müasir təhsil əsasən 2 prinsip üzərində qurulmalıdır: səriştəli mütəxəssiz hazırlığı, layiqlilik.

Bu iki prinsipin bir vəhdət halında reallaşdırılması idarəetmədə problemləri azaldır. Həm də maddi kapitalın insan kapitalına çevrilməsində əhəmiyyətli, bəlkə də həlledici rol oynayır.

Məktəbin, bütün  təhsil sisteminin vəzifəsi seçim yolu səriştəli müəllim, müəllimin vəzifəsi isə müasir bilik və bacarıqlara malik olan şagirdlər hazırlamaqdır. Dövlət Strategiyasının mühüm  tələblərindən  biri olan səriştəli müəllim hazırlığı yalnız rəqabət mühitində formalaşa bilər. Müəllim hiss etməlidir ki, o,  rəqabət  mühitində işləyir.

Təhsil sistemində rəqabəti formalaşdırmağın mümkün variantlarından biri müəllimlərin reytinq cədvəllərinin hazırlanması və “Müəllim saytı”na yerləşdirilməsi ola bilər.

Reytinq cədvəlləri 3 pilləli (mərhələli ) olmalıdır.

1. Məktəb pilləsi. Onu məktəb monitorinq və ekspert qrupu hazırlayır. Məktəb Metodik Şurası  təsdiq edir. Məktəbin “Müəllim saytı”na yerləşdirilir.

2. Rayon (şəhər) pilləsi. Onu rayon (şəhər ) TŞ-nin ekspert qrupu hazırlayır. Rayon (şəhər) TŞ-nin “Müəllim saytı”na yerləşdirilir.

3. Respublika pilləsi. Təhsil Nazirliyinin ekspert qrupu hazırlayır. “Müəllim saytı”na yerləşdirilir. II və III pillənin reytinq cədvəlinə vəzifə borcundan daha artıq nailiyyətləri olan fənn müəllimlərinin adları daxil edilir. Reytinq cədvəlləri hər bir dərs ilinin sonunda yenilənir və “Müəllim saytı”na yerləşdirilir.

Reytinq cədvəlinə əsasən fənn müəllimlərinin nailiyyət hədəflərini əks etdirən göstəricilər daxil edilməlidir. Məsələn, müəllimin dərs dediyi  siniflərdə BSQ-nin nəticəsi, onun dinlənilmiş dərslərinin təhsil ekspertləri tərəfindən qiymətləndirilməsi göstəriciləri, elmi - praktik konfranslarda məruzəsi, şagirdlərinin fənn olimpiadalarında və digər bilik yarışlarında tutduğu yer, müəllimin respublika müsabiqələrində qalib olması, dövlət təltifləri, ixtisasartırma tədbirlərində iştirakı və sertifikatları, şagirdlərinin ali məktəblərə yüksək göstəricilərlə daxil olması və s. Reytinq cədvəlində müəllimin nailiyyət hədəfləri (göstəriciləri) 3 mərhələyə uyğun şəkildə (məktəb, rayon (şəhər) və respublika) müvafiq ballarla qiymətləndirilir və tutduğu yer müəyyənləşdirilir, “Müəllim saytı”na yerləşdirilir. III pillənin reytinq cədvəlinə daxil edilən fənn müəllimləri reytinqli müəllim adlandırlır.

45 dəqiqəlik dərsin qiymətləndirilməsi üçün vahid meyarların hazırlanması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu sahədə pərakəndəlik, formalizm halları mövcuddur. Məktəblərdə təhsil ekspertləri və dərsin qiymətləndirilməsi üçün   vahid meyarlar yoxdur. Amma bu sahədə ilkin baza, təcrübə artıq vardır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına uyğun olaraq Təhsil Nazirliyi hər il “Ən yaxşı müəllim” müsabiqəsi keçirir.  Müsabiqənin iştirakçısı olan fənn müəllimlərinin Bakı məktəblərinin birində dərsi dinlənilir. Təhsil Nazirliyinin ekspertləri həmin dərsləri 10 meyar əsasında yerindəcə  qiymətləndirir və nəticələri elan edir. Bu, təqdirəlayiq haldır. Həmin təcrübədən respublikanın bütün məktəblərində, rayon (şəhər) TŞ-də istifadə olunmalıdır. Bunun üçün ilk növbədə rayon (şəhər) TŞ-də və məktəblərdə təhsil ekspert qrupları təşkil olunmalıdır.

Fikrimizcə, dərsin qiymətləndirilməsi üçün meyarlar aşağıdakılar ola bilər:

1. Mövzu ilə bağlı maraqlı və orjinal formanın seçilməsi. Gözlənilən nəticələrin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi səviyyəsi.

2. Dərsin təchizi. Əyaniliyin təmin olunması, İKT-dən istifadə.

3. Mövzu ilə əlaqədar problemin (motivasiya) qoyulması və şagirdlərin (qrupların) onun həllinə cəlb edilməsi. Dərsdə şagirdlərin idrak fəallığının təmin edilməsi.

4. Şagirdlərdə (şagirdlərlə) həssas ünsiyyət və əməkdaşlığın yaradılması (Müəllim bələdçi, şagirdlər tədqiqatçı rolunda).

5. İnteraktivlərdən məqsədyönlü, mövzuya uyğun şəkildə istifadə olunması.

6. Dərsin tərbiyəedici və inkişafetdirici xarakterdə olması.

7. Mövzu ilə baglı şagirdlərə həyat bacarıqlarının aşılanması.

8. Şagirdlərə fərdi və diferensial yanaşmanın təmin olunması, onların müstəqilliyinə və təşəbbüskarlığına şərait yaradılması.

9. Tədris olunan mövzunun dərs prosesində mənimsədilməsi.

10. Mövzu ilə əlaqədar qiymətləndirmə meyarlarının seçilməsi.

11. Ev tapşırığı (layihə). İcra vəziyyətinin yoxlanılması.

12. Təlim vaxtının optimal bölüşdürülməsi.

Nəzərə almaq lazımdır ki, yalnız vahid meyarlar əsasında  dinlənilmiş və təhsil ekspertləri tərəfindən yüksək bal (hər meyar “0”-dan 10 baladək qiymətləndirilir) almış dərs nümunəsi “Müəllim sayti”na yerləşdirilə bilər. “Müəllim saytı”nda dərs nümunəsinin altında onu qiymətləndirmiş təhsil ekspertlərinin kimliyi də öz əksini tapmalıdır. İşin bu forma və məzmununa hələlik yerlərdə rast gəlmirik.

Ümid edirəm ki, Aydın Əhmədovun “Səmərəli planlaşdırma nailiyyətlərin əsasıdır” başlıqlı dəyərli məqaləsi  ətrafında təhsil işçiləri müzakirələri davam etdirəcəklər. Müzakirələrdə irəli sürülən təkliflərin yeni normativ sənədlər və aktların hazırlanmasında nəzərə alınacağına da şübhə etmirəm. Bu ümumi işimizin yalnız xeyrinə olardı.

 
 
 
Səhifənin başına qalx "Pedaqoji yazılar" bölməsinə get Nömrənin müdəricatına dön Səhifənin başına qalx
 

AZƏRBAYCANIN TƏHSİL NAZİRLƏRİ

 

DÜNYA UNİVERSİTETLƏRİ

 

DÜNYA TƏHSİLİ

 

700 BAL TOPLAYANLAR

 
 
 

Copyright  ©  All Rights Reserved.
Created and supported by Mehman Shafagatov