Tə­lə­bə­lə­rin təd­ris nə­ti­cə­lə­ri­ni yük­səl­dən plat­for­ma is­ti­fa­də­yə ve­ri­lib


Har­vard Uni­ver­si­te­tin­də tə­lə­bə­lə­rin  təd­ris  kurs­la­rı­na aid ədə­biy­yat­lar­la  iş­lə­mə­lə­ri üçün nə­zər­də  tutulan “Pe­ru­sall”   plat­for­ma­sı is­ti­fa­də­yə ve­ri­lib. Müəl­lim­lər təd­ri­sə aid ki­tab və mə­qa­lə­lə­ri  oxu­maq üçün tə­lə­bə­lə­rə gön­də­rir­lər.  Tə­lə­bə­lər tap­şı­rıq­la­rı oxu­yur, sual­la­rı  ya­zır,  ədə­biy­ya­ta aid an­la­şıl­ma­yan yer­lə­ri fo­rum­da mü­za­ki­rə edir­lər. Plat­for­ma­nın sta­tis­ti­ka­sı müəl­li­mə gös­tə­ri­lir, han­sı fraq­ment­lə­rin da­ha çox çə­tin­lik­lər do­ğur­du­ğu müəy­yən olu­nur.  Plat­for­ma­dan is­ti­fa­də­nin irə­li­lə­yiş­lər­lə ne­cə  bağ­lı ol­ma­sı­nı yox­la­maq üçün təd­qi­qat­çı­lar tə­lə­bə-­fi­zik­lər­dən iba­rət iki qru­pu  mü­şa­hi­də edib­lər.  Təd­qi­qat­da 153 nə­fər iş­ti­rak edib.  Məş­ğə­lə­lə­ri ey­ni bir müəl­lim apa­rıb, la­kin qrup­lar­dan bi­ri “Pe­ru­sall”dan is­ti­fa­də edib, bi­ri isə yox. Təd­qi­qat­çı­lar tə­lə­bələrin oxu­ma­ğa,  məş­ğə­lə­lə­rə nə qə­dər çox vaxt ayır­ma­la­rı­nı, mət­nin ey­ni bir fraq­men­ti­nə nə  qə­dər tez-­tez qa­yıt­ma­la­rı­nı qeyd edib­lər.  Nə­ti­cə­lər gös­tə­rib ki,  plat­for­ma tə­lə­bə­lə­ri da­ha çox oxu­ma­ğa sti­mul­laş­dı­rır. “Pe­ru­sall”dan is­ti­fa­də et­miş təx­mi­nən 90% tə­lə­bə müəl­li­min məş­ğə­lə­lər­də xa­hiş et­di­yi bü­tün ədə­biy­ya­tı oxu­yub. On­lar oxu­ma­ğa or­ta he­sab­la həf­tə­də 3 sa­at  20 də­qi­qə vaxt ayı­rıb­lar.  Mü­qa­yi­sə üçün, plat­for­ma­dan is­ti­fa­də et­mə­yən­lə­rin 92%-i isə həf­tə­də 3 saat­dan az vaxt sərf edib.  “Pe­ru­sall” qru­pu həm­çi­nin im­ta­han­la­rı yax­şı ve­rib.

 

Təd­qi­qat­çı­lar nə­ti­cə­ni ne­cə izah edir­lər? Plat­for­ma - ak­tiv oxu­ma  alə­ti­dir. Tə­lə­bə­lər sis­tem­də hət­ta ki­çik nai­liy­yət­lə­ri be­lə qeyd edir və bu­nun sa­yə­sin­də in­ki­şaf et­dik­lə­ri­ni  an­la­yır­lar. On­lar bir-­bi­ri ilə ün­siy­yət sax­la­yır və ey­ni qrup­dan olan yol­daş­la­rı­nın məş­ğə­lə­lə­rə ne­cə ha­zır­laş­dıq­la­rı­nı  gö­rür­lər.  Be­lə­lik­lə də oxu­ma əv­vəl­cə so­sial hə­rə­kə­tə çev­ri­lir, bu­na gö­rə də on­la­rı cəlb edir.