Məlum olduğu kimi iyunun 8-də ötən il sertifikatlaşdırmadan keçə bilməyən müəllimlər təkrar sertifikatlaşdırma imtahanı verəcəklər. Onlar arasında ibtidai sinif müəllimləri də var.
 
"Azərbaycan müəllimi" xəbər verir ki, Təhsil İnstitutunun "Təhsilverənlərin sertifikatlaşdırılması prosesinin test mərhələsinin qiymətləndirmə çərçivəsi"nə əsasən, ibtidai sinif müəllimlərinə 3 sual oxu, 22 sual dil qaydaları, 8 sual ədədlər və əməllər, 6 sual cəbr və funksiyalar, 5 sual həndəsə, 4 sual ölçmə, 2 sual isə statistika və ehtimal mövzusundan salınacaq.
 
Məzmun sahələri üzrə mövzular aşağıdakılardı:
 
Azərbaycan dili
Oxu
Mətn üzrə iş
• Mətndə tanış olmayan sözlərin mənasının müəyyən
edilməsi
• Mətnin məzmunu və strukturu
• Mətnin məzmununa uyğun ardıcıllığı və hadisələrin
səbəb-nəticə əlaqələri
• Mətnin mövzusu və ideyası
Dil qaydaları
Fonetika
• Saitlər
• Samitlər
• Heca
• Vurğu
• Ahəng qanunu
• Orfoepiya və orfoqrafiya normaları
• Sözün səs tərkibinə görə təhlili
Leksika
• Sözün leksik və qrammatik mənası
• Sözün həqiqi və məcazi mənası
• Frazeoloji birləşmələr
• Təkmənalı və çoxmənalı sözlər
• Omonimlər
• Sinonimlər
• Antonimlər
• Terminlər
Sözün tərkibi və söz yaradıcılığı
• Sözün tərkibi
• Leksik və qrammatik şəkilçilər
• Sözün quruluşca növləri
• Eyniköklü sözlər
• Sözün başlanğıc forması
Morfologiya
• İsim və onun morfoloji xüsusiyyətləri
• Sifət və onun morfoloji xüsusiyyətləri
• Say və onun morfoloji xüsusiyyətləri
• Əvəzlik və onun morfoloji xüsusiyyətləri
• Feil və onun morfoloji xüsusiyyətləri
• Zərf və onun morfoloji xüsusiyyətləri
• Əsas və köməkçi nitq hissələrinin fərqi
• Qoşma
• Bağlayıcı
• Ədat
• Nida
Əsas və köməkçi nitq hissələrinin orfoqrafiyası, durğu işarələrinin işlənmə qaydaları
Sintaksis
• Söz birləşmələri
• Mürəkkəb adlar
• Cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növləri
• Cümlənın baş və ikinci dərəcəli üzvləri
• Sadə və mürəkkəb cümlənin fərqi
 
Riyaziyyat
Ədədlər və əməllər
• Ədəd anlayışı, ədədin strukturu, ədədlər arasında münasibətlər
• Mərtəbə,sinif anlayışı
• Çoxrəqəmli ədədlərin yazılışı, rəqəmin mərtəbə qiymətinin müəyyən edilməsi, ədədin mərtəbə toplananlarının cəmi şəklində göstərilməsi
• Məxrəcləri eyni olan kəsrlərin müqayisəsi
• Hesab əməlləri
• Hesab əməllərinin xassələri
• Qalıqlı bölmə
• Təxminetmə və hesablamalar
• Ədədin hissəsinin, hissəsinə görə ədədin tapılması
• Ədəd məsələləri
• Yaş məsələləri
• Sürət məsələləri
• Kəsr məsələləri
• İş məsələləri
Cəbr və funksiyalar
• Əməllər sırasına görə riyazi ifadələrin hesablanması
• Ədədi ifadələrin müqayisəsinin aparılması
• Dəyişənin verilmiş qiymətində ifadənin qiymətinin tapılması
• Tənlik
Həndəsə
• Həndəsi fiqurların təsnifatı
• Bucaq
• Çoxbucaqlının perimetri və sahəsi
Ölçmə
• Uzunluq
• Kütlə
• Tutum
• Vaxt
• Pul
Statistika və ehtimal
• Ədədi orta
• Ən çox rast gəlinən nəticə, ən böyük fərq, orta statistik nəticənin müəyyən edilməsi
• Hadisənin baş vermə ehtimalı
 
Rus bölmələri üzrə isə mövzular aşağıdakılardır:
 
Pусский язык
Чтение
Работа над текстом
• Определяет значение незнакомых слов в тексте
• Содержание и структура текста:
• Определяет последовательность событий в тексте в соответствии с его содержанием
• Тема и главная мысль текста
Языковые правила
Фонетика
• Гласные
• Согласные
• Слог
• Ударение
• Орфоэпические и орфографические нормы
Лексика
• Лексическое и грамматическое значение слова
• Прямое и переносное значение слова
• Фразеологические обороты
• Синонимы
• Антонимы
Состав слова и словообразование
• Состав слова
• Однокоренные слова
Морфология
• Имя существительное и его морфологические особенности
• Имя прилагательное и его морфологические особенности
• Глагол и его морфологические особенности
• Местоимение и его морфологические особенности
• Числительное (понятие)
• Наречие (понятие)
• Служебные части речи (понятие)
Синтаксис
• Словосочетание
• Виды предложений по цели высказывания и интонации
• Главные и второстепенные члены предложения
• Предложения с однородными членами
 
Математика
Числа и действия
• Понятие чисел, структура чисел, отношения между числами
• Разряды и классы чисел
• Написание многозначных чисел, определение значения цифры числа на основе понятий разрядов и классов, отображение числа как суммы разрядных слагаемых
• Сравнение дробей с одинаковым знаменателем
• Выполнение вычислений
• Свойства арифметических действий
• Деление с остатком
• Округление и вычисление приблизительных результатов
• Нахождение части числа, числа по данной части
• Задачи
• Задачи на возраст
• Задачи на движение
• Задачи на нахождение части числа, числа по данной части
• Задачи на производительность
Алгебра и функции
• Вычисление значения математических выражений, применяя порядок действий
• Сравнение числовых выражений
• Выражения с переменными
• Уравнение
Геометрия
• Классификация геометрических фигур
• Углы
• Периметр и площадь многоугольника
Величины
• Длина
• Масса
• Ёмкость
• Время
• Деньги
Статистика и вероятность
• Среднее арифметическое чисел
• Вероятность события